fbpx

CDSB menyediakan khidmat konsultasi kepada pelanggan dan bersama-sama merancang , menterjemahkan dan memajukan rekabentuk rumah idaman yang bertepatan dengan bajet dan citarasa pelanggan. CDSB menjanjikan keunikan bagi setiap rekabentuk yang dihasilkan.

Proses rekabentuk:

 • Rekabentuk skematik
  • Melakar rekabentuk awalan berdasarkan brif projek yang diterima daripada pelanggan.
  • Pembentangan rekabentuk awalan kepada pelanggan.
  • Maklumbalas daripada pelanggan berkaitan rekabentuk.
  • Semakan semula rekabentuk.
  • Rekabentuk skematik muktamad.
 • Pembangunan Rekabentuk
  • Pembangunan rekabentuk awalan adalah pembangunan rekabentuk skematik dengan mengambilkira maklumat dan keperluan teknikal.
  • Penghalusan rekabentuk iaitu perincian pelan lantai,ketinggian dan keratan rentas.
  • Tujuan perincian rekabentuk ini adalah bagi memudahkan kerja bina di tapak bina.
 • Ilustrasi 3D
  • CDSB juga menyediakan khidmat ilustrasi lukisan 3D sebagai pakej tambahan atas permintaan pelanggan
   Ilustrasi 3D ini dapat membantu pelanggan untuk melihat dengan lebih jelas lagi rekabentuk keseluruhan rumah.
  • Lukisan Ilustrasi 3D juga sangat berkesan bagi membantu pelanggan berimaginasi untuk memberi sebarang idea penambahbaikan rekabentuk.
 • Dokumen Pembinaan (Blueprint)
  • Lukisan Kejuruteraan- Pelan Tapak, pelan lokasi,pelan lantai,pelan bumbung, keratan rentas,pandangan,pelan siling.
  • Lukisan Elektrikal- Pelan elektrikal,pelan lampu.
  • Lukisan Mekanikal –pelan paipbekalan air,pelan paip pembentungan.

Skim Pinjaman Perumahan Kakitangan Kerajaan

Kakitangan Awam yang ingin memohon Pinjaman Perumahan Kerajaan untuk harta/rumah yang dibeli di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak perlu berurusan dengan Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP), Perbendaharaan Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia juga dikenali sebagai Bahagian Pengurusan Pinjaman Perumahan.

Syarat-syarat asas:

 • Kakitangan Kerajaan berjawatan tetap
 • Warganegara Malaysia
 • Borang permohonan dikemukakan 1 tahun sebelum bersara/tamat perkhidmatan
 • Berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun
 • Telah disahkan dalam jawatan
 • Bukan seorang bangkrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib
 • Perjanjian jualbeli atau perjanjian pembinaan rumah perlu penyaksian peguam
 • Peminjam diwajibkan mengambil Insurans/Takaful Gadai Janji dan
 • Insurans/Takaful pemilik rumah kediaman yang disediakan oleh Pihak
 • Berkuasa memberi pinjaman
 • Pinjaman bersama suami dan isteri, Pinjaman ambil alih antara suami dan isteri dan Pinjaman dua nama di dalam perjanjian jual beli mestilah disertakan dengan salinan Sijil Nikah atau Pendaftaran Perkahwinan yang diakui sah oleh Ketua Jabatan.
 • Kelayakan Pinjaman

Kadar kelayakan ini digunapakai untuk Hakim-hakim Mahkamah Agong/Mahkamah Tinggi dan yang setaraf dengannya, Pegawai- pegawai Perkhidmatan Awam Am, Anggota Pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Amaun Kelayakan Pinjaman Perumahan adalah seperti berikut:

Gaji Bulanan Hakiki (RM)
Kelayakan Pinjaman (RM)
8,500 ke atas 600,000.00
6,500 ke 8,499 562,000.00
5,500 ke 6,499 525,000.00
4,500 ke 5,499 500,000.00
3,500 ke 4,499 475,000.00
3,000 ke 3,499 400,000.00
2,500 ke 2,999 350,000.00
2,000 ke 2,499 320,000.00
1,500 ke 1,999 260,000.00
1,200 ke 1,499 210,000.00
1,000 ke 1,199 150,000.00
999 dan ke bawah 120,000.00

Skim Pinjaman Perumahan Bank

 • Bank-bank tempatan menyediakan pinjaman perumahan, secara islam dan konvensional. Untuk membantu pembeli-pembeli yang tidak layak memohon pinjaman perumahan kerajaan disebabkan mereka bukan kakitangan kerajaan atau sebagainya.

Pinjaman Perumahan Konvensional:

 • Pinjaman Perumahan Konvensional merupakan sebahagian besar dari jumlah keseluruhan pinjaman perumahan di pasaran. Dalam Pinjaman Perumahan Konvensional peminjam bersetuju membayar balik pinjaman sekali dengan faedah dalam jangka masa pinjaman yang ditentukan.
 • Kebiasanya bank mengenakan kadar faedah tetap atau boleh ubah.

Pinjaman Perumahan Islam

Konsep Pinjaman Perumahan Islam sedikit berbeza dengan Pinjaman Perumahan Konvensional.Perumahan Islam tidak berdasarkan faedah. Pembiayaan perumahan Islam di Malaysia biasanya terbahagi kepada dua jenis – Bai’ Bithaman Ajil (BBA) atau Musyarakah Mutanaqisah (MM).

 • Bai’ Bithaman Ajil (BBA)

Konsep pertama yang digunapakai di Malaysia ketika kewangan Islam mula-mula diperkenalkan. Dalam pembiayaan perumahan BBA, bank mulanya membeli harta pada harga pasaran dan menjual semula kepada pelanggan pada harga yang dipersetujui.

Harga ini adalah harga pembelian harta tambah keuntungan bank. Bank dan pelanggannya kemudiannya bersetuju dengan satu jangka masa dan jumlah bayaran ansuran tanpa kadar faedah.

 • Musyarakah Mutanaqisah

Melalui konsep ini, bank dan pelanggan berkongsi modal untuk mendapatkan sesuatu aset. Melalui perkongsian ini pemilikan keatas aset ini menjadi pemilikan kedua belah pihak.Aset tersebut akan menjadi milik penuh pelanggan apabila selesai membayar kesemua bayaran pembiayaan dalam temph masa yang ditetapkan.

1. Urusan Pindahmilik Tanah kepada Pembeli Rumah.

 • Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk urusan pindahmilik tanah.
  • Borang 14 A (Borang Pindahmilik Tanah)
  • Borang PDS 15 (Borang Taksiran cukai)
  • Salinan Geran
  • Salinan kad pengenalan penjual & pembeli
  • Bukti pembayaran hasil tanah bagi tahun semasa( resit bayaran cukai tanah)

2. Pendaftaran Cagaran Hakmilik kepada pembiaya.

 • Cagaran bermaksud harta yang dibeli digadai atau diserahhak kepada pembiaya sebagai jaminan bagi menjaga kepentingan peminjam dan pembiaya.
 • Tujuan urusan cagaran adalah untuk dijadikan sebagai jaminan kepada pembiaya yang memberi pinjaman dan selain itu untuk membolehkan bayaran pinjaman dikeluarkan kepada Penjual/ Pemaju.
 • Peguam perlu melengkapkan Borang Pendaftaran Cagaran (Borang 16A KTN)

3. Tuntutan bayaran kemajuan kerja daripada BPP/ Bank.

 • Penyediaan jadual bayaran kepada perjanjian kontrak membina rumah dan tanah milik sendiri atau yang dibeli melalui pinjaman perumahan hendaklah mengikut peringkat kesiapan seperti berikut:
1. Apabila perjanjian selesai ditandatangani 10%
2. Dalam tempoh dua puluh satu hari selepas peminjam menerima notis bertulis dari kontraktor menyatakan siapnya:
(a) Kerja-kerja asas dan pertapakan bangunan 15%
(b) Rangka konkrit bertetulang bangunan 10%
(c) Dinding-dinding bangunan tersebut berserta rangka-rangka pintu dan tingkap terpasang pada tempatnya 10%
(d) Memasang bumbung, pendawaian elektrik dan saluran paip(tanpa lengkapan) pada bangunantersebut 10%
(e) Kerja melapis dalam dan luar bangunan tersebut 10%
(f) Jalan, parit dan saluran najis bangunan tersebut 15%
3. Semasa serahan pemilikan kosong dan sambungan bekalan elektrik dan air pada bangunan 15%
4. Dipegang oleh peguamcara sebagai Pemegang Pertaruhan untuk bayaran kepada kontraktorseperti berikut:
(a) Apabila tamat tempoh enam(6) bulan selepas serahan pemilikan kosong 2.5%
(b) Apabila tamat tempoh lapan belas (12) bulan selepas pemilikan kosong (2.5%) 2.5%

Kerja-kerja tanah dan awalan

7 7

Kerja-kerja asas dan substruktur

7 7

Kerja-kerja rangka bangunan

7 7

Pemasangan bata-bata & frem pintu

7 7

Pemasangan atap dan siling

7 7

Kerja-kerja lepaan

7 7

Pemasangan paip dan eletrik

7 7

Kesiapan lantai dan tangki najis

7 7

Kesiapan pintu dan tingkap

7 7

Kerja-kerja mengecat dan pagar

7 7

Kerja-kerja longkang dan pembentungan

7 7

Bekalan Air

7 7

Bekalan eletrik

7 7

Kemasan akhir dan pembersihan

7 7

Penyerahan kosong

Ingin tahu lebih lanjut tentang Proses CDSB?

Nama *

Email *

Telefon *

Perkara *

Mesej *

1
Hye!
Berminat untuk bina rumah?
Powered by